از این عکسا نتیجه می گیریم همه ی زنا خوشگلن به غیر از اونیایی که پول آرایشگاه ندارن !

 

نه ؟